Aanbod & visie

Op Zorgboerderij De Weipoort bieden wij een passende dagbesteding aan binnen een gezellige en huiselijke sfeer, waarbij we het belangrijk vinden dat ieder zich gewaardeerd en nuttig voelt. Op de zorgboerderij bieden wij een passende dagbesteding aan voor jeugd met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. Belangrijke kenmerken van de zorgboerderij zijn o.a. het buiten zijn, de sfeer & rust, gezelligheid van de boerderij en het werken met dieren en het omgaan met anderen leeftijdsgenoten.

Missie

‘Rust, ruimte, regelmaat en respect op Zorgboerderij De Weipoort’.
Niemand is volmaakt, iedereen is uniek. Op Zorgboerderij De Weipoort in Zoeterwoude vinden wij het belangrijk dat iedere persoon zich gewaardeerd en nuttig voelt. Wij bieden jongeren de ruimte om zich te ontplooien op hun eigen manier en tempo. Met als doel om iedere persoon een plek te geven in de maatschappij op een passende plek.

Vanuit onze christelijke visie hebben wij een hoge waardering voor de gezondheid als gave van God, maar zien ook de beperkingen. Vanuit liefde voor de naaste ondersteunen en verlichten wij zoveel mogelijk bij ziekte of (psychische) nood. Wij bieden individuele zorgplannen die fysieke, emotionele, sociale en mentale aspecten van welzijn bevorderen, met als doel een positieve en duurzame impact op het leven van degenen die we begeleiden.
Wij verrichten onze zorg en begeleiding  vanuit een christelijke en Bijbelse visie. In de praktijk houdt het in dat er voor en na het eten een moment van stilte wordt gevraagd om de gelegenheid te geven om te bidden. Daarnaast zal er  een stukje uit de (kinder)bijbel worden gelezen. Ook tijdens de educatie en christelijke feestdagen wordt aandacht besteed aan normen en waarden.

Aanbod

Bieden van dagbesteding:

 • Jeugd met ontwikkelings-, gedrags-, en gezinsproblemen. Dit betreft jongeren met: – onderwijsbelemmering en/of leerproblemen – gedragsproblematiek zoals jeugd met hyperactiviteit (ADHD) – psychiatrische stoornissen zoals jeugd met een contactstoornis (stoornissen binnen het autistisch spectrum zoals klassiek autisme, PDD-NOS, syndroom van Asperger ect.) – hechtingsproblematiek – gezinsproblematiek.

Wij bieden dagbesteding aan voor dagactiviteit op onze boerderij, een koeien melkveehouderij. Binnen het huidige agrarische bedrijf is er een zorgtak ontwikkelt. Voor de zorgtak is een speciale ruimte ingericht en aangepast aan de doelgroep. De dagbesteding is gericht op een nuttige indeling van een dag, het leren vertrouwen te krijgen in anderen, gedragsverbetering, het optimaliseren van het zelfbeeld, ontwikkeling van het zelfvertrouwen/zelfredzaamheid, het leren functioneren binnen een groep met daarbij het sociale contact met leeftijdsgenoten enz. Wij hopen dat jongeren die op de boerderij komen zich welkom, waardevol en veilig voelen. Wij willen met elkaar een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt. Het leren door ervaring is een belangrijk principe voor werken op een zorgboerderij. Er is ruimte voor individuele behoefte, activering, integratie en resocialisatie van jeugd die in een isolement terecht dreigen te komen. Het gaat hierbij om een dagbesteding voor jeugd met een hulp-of zorgvraag of om de thuissituatie te verlichten. Belangrijke kenmerken van het uitvoeren van activiteiten op de zorgboerderij zijn onder andere: het buiten zijn, de sfeer van de boerderij, werken met planten en dieren. Kook en bak activiteiten en houtbewerking behoort tot de mogelijkheden. We willen jongeren kennis laten maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. Zorgboerderij De Weipoort wil een plaats zijn waar verschillen de ruimte krijgen en ook gewaardeerd worden. Binnen jeugdzorg kan het doel van dagbesteding gericht zijn op om beperkingen of problematiek te verminderen of op te heffen. Activiteiten worden aangepast aan het doel en niveau van de deelnemer. Er zullen deelnemers zijn die op de boerderij komen om te genieten van natuur, rust en ruimte. Ook zijn er deelnemers die activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun welzijn bevorderen, zonder dat er eisen gesteld worden aan werktempo en kwaliteit. De deelnemer kan de werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding die geboden wordt.

Op de zorgboerderij wordt er naast groepsbegeleiding ook individuele begeleiding gegeven. Wij bieden zowel ondersteunende, als activerende begeleiding. Er worden te behalen doelen opgesteld, waar binnen de dagbesteding aan gewerkt kan worden. In overleg kan er worden gewerkt persoonlijke leerdoelen/vaardigheden en zelfstandigheid. Afspraken over de wijze waarop de zorg wordt vorm gegeven, worden vast gelegd in een zorgplan die in samenspraak wordt opgesteld. Wij staan open voor een persoonlijk betrokken pedagogisch/maatschappelijk medewerk(st)er. Het bieden van dagbesteding aan jeugdigen op de zorgboerderij met daarbij de uitwisseling van landbouw en cultuur kan een nuttige bijdrage zijn aan de algemene ontwikkeling.

De dagbesteding bestaat o.a. uit:

 • Sociale activiteiten; Voorbeelden zijn: koffie drinken, uitvoeren van diverse werkzaamheden onder begeleiding op en rondom de boerderij, spelletjes doen, bakken en koken ect.
 • Gespecialiseerde dagbesteding; Op de zorgboerderij is een BIG-geregistreerde verpleegkundige die verpleegkundige handelingen/zorg kan bieden en indien nodig medicatie kan/mag toedienen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in zijn waarde gelaten en met respect behandeld wordt.

Visie

Onze zorgboerderij is een veilige omgeving waar jongeren met beperkingen of gedragsproblematiek terecht kunnen. Wij bieden de ruimte voor jongeren om tot zichzelf te komen en kennis te maken met hun eigen capaciteiten. Wij begeleiden jongeren in het vinden van hun eigen passende plek in de maatschappij.

Wij creëren een veilige en ondersteunende gemeenschap waarin jongeren met gedragsproblematiek worden aangemoedigd om te groeien. Door een sfeer van begrip, acceptatie en respect te cultiveren, streven we ernaar een omgeving te bieden waarin jongeren zich gewaardeerd voelen en de ruimte hebben om hun unieke kwaliteiten te ontwikkelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement van Zorgboerderij De Weipoort te Zoeterwoude.

 

Kernwaarden

Vanuit onze kernwaarden rust en regelmaat bieden wij een prettige omgeving voor cliënten met beperkingen of gedragsproblematiek.
Beoogde kernwaarden:

 • Sociale interactie: op de zorgboerderij kunnen cliënten sociale contacten opbouwen en steun en waardering krijgen van begeleiders en andere cliënten. Cliënten horen erbij en ze ervaren gelijkwaardigheid.
 • Beweging: de combinatie van de verschillende activiteiten en de buitenomgeving met verschillende plekken om naartoe te gaan (bijv. stal, boomgaard, werkplaats) zorgt ervoor dat cliënten op een natuurlijke manier fysiek actief zijn op de zorgboerderij.
 • Ontwikkeling: stimulerende omgeving die aanzet tot groei; de boerderij is activerend door de aanwezigheid van de verschillende agrarische/buitenactiviteiten. Op de boerderij worden cliënten ingezet op taken waar ze goed in zijn. Dit helpt om vaardigheden te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. Ook is er de mogelijkheid om te leren van eigen fouten en successen. Cliënten leren daardoor nieuwe talenten van zichzelf te ontdekken.
 • Zinvolle dagbesteding: op de zorgboerderij kunnen cliënten ‘het gewone leven’ ervaren. Cliënten zijn bezig met zinvolle werkzaamheden waarbij niet alle risico’s worden weggenomen en er wordt weinig over zorg gesproken. Er is op de boerderij een huiselijke inrichting en sfeer, waardoor cliënten zich snel thuis voelen. Ook de huishoudelijke activiteiten die cliënten kunnen uitvoeren kunnen hieraan bijdragen.
 • Gezonde voeding: op de boerderij wordt samen gegeten, het zijn ankerpunten in de dag. Er is aandacht voor gezond en goed eten. Sommige ingrediënten zijn vers en onbewerkt. Daarnaast zijn de cliënten zelf betrokken bij de productie ervan.
 • Persoonsgerichte begeleiding: op de zorgboerderij is er persoonlijke aandacht voor de interesses, wensen en mogelijkheden van individuele cliënten. ‘Maatwerk’, waarbij er aandacht is voor wat cliënten zelf belangrijk vinden en de zorg die nodig en geïndiceerd is. De activiteiten en werkzaamheden op de zorgboerderij worden hier zo veel mogelijk op afgestemd. Cliënten voelen zich gewaardeerd.
 • Dagstructuur: de zorgboerderij draagt bij aan structuur in het leven van cliënten. Er is een vaste dagindeling, met op vaste tijden activiteiten en koffie- en eetmomenten. Elke dag zijn er activiteiten die gedaan moeten worden, zoals het verzorgen van dieren. Ook zorgen de verschillende seizoenen en de gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan voor structuur.
 • Natuurlijke omgeving: de omgeving biedt cliënten de mogelijkheid om ruimte en rust te ervaren en overmatige prikkels te vermijden. Ook biedt de groene omgeving mogelijkheden voor zingeving en reflectie.

 

Zorgboerderij de Weipoort kan, afhankelijk van welke contracten er zijn afgesloten met eventuele opdrachtgevers, zorg leveren op de volgende gebieden (allen op locatie van de zorgboerderij):

 • Begeleiding individueel (alleen jeugd)
 • Groepsbegeleiding
 • Dagbesteding
 • Persoonlijke verzorging (licht)

 

Insluitingscriteria

Jeugd
Wij bieden dagbesteding aan voor jeugd in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen en thuiszitters. Het doel is om terug te gaan naar de basis en vanuit daar toe te werken naar een (aangepast) school of leer-werktraject. Wij bieden zowel individueel- als groepsbegeleiding afgestemd op de zorg en behoefte van de cliënt. Een enkele opsomming van voorkomende problematiek:

 • Autisme
 • ADHD
 • Angst- en paniekstoornissen
 • Sociale-emotionele problematiek: selectief mutisme
 • Persoonlijkheidsstoornissen.

Uitsluitingscriteria

Zorgboerderij de Weipoort wil aan haar cliënten, ouders en andere belanghebbenden duidelijk maken welke zorg- en begeleiding zij wel en niet levert. Hiermee wil de organisatie de kwaliteit van zorg- en begeleiding waarborgen. Hierom zijn de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:

 • Dementerende of ouderen;
 • Volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek
 • Jeugdigen <10 jaar;
 • Ernstig verstandelijk beperkten;
 • Lichamelijk beperkt: rolstoel en/of hulpmiddel afhankelijk.
 • 24 uurs-zorg;
 • Agressief gedrag;
 • Wegloop gedrag
 • Seksuele ontremming;
 • Niet passend in een groep;
 • Hulpvraag op het gebied van behandeling;
 • Begeleiding op het gebied waarvan geen expertise.

Cliënten die niet in aanmerking komen voor de zorg- en begeleiding worden terugverwezen naar evt. aanmelder of doorverwezen naar een andere organisatie die wel aansluit bij de zorg- en hulpvraag.
Cliënten kunnen tijdens de zorg- en begeleiding gedrag vertonen die niet bij het intakegesprek zijn vermeld. Ook kan de zorg- en hulpvraag wijzigen of omgevingsfactoren van invloed zijn. Als dit de uitsluitingscriteria betreft, kan het zijn dat Zorgboerderij De Weipoort niet langer de gevraagde zorg- en begeleiding kan bieden. Indien dit het geval is wordt de cliënt hierover geïnformeerd en zal er in samenwerking met de cliënt en het betrokken netwerk gezocht worden naar een oplossing, om indien mogelijk de begeleiding te continueren of te staken.
De in-en uitsluitingscriteria worden vermeld op de website en zijn opgenomen in de checklist aanmelding nieuwe cliënt.