Aanbod & visie

Op Zorgboerderij De Weipoort bieden wij een passende dagbesteding aan binnen een gezellige en huiselijke sfeer, waarbij we het belangrijk vinden dat ieder zich gewaardeerd en nuttig voelt. Op de zorgboerderij bieden wij een passende dagbesteding aan voor jeugd met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen. Belangrijke kenmerken van de zorgboerderij zijn o.a. het buiten zijn, de sfeer & rust, gezelligheid van de boerderij en het werken met dieren en het omgaan met anderen leeftijdsgenoten.

Aanbod

Bieden van dagbesteding:

  • Jeugd met ontwikkelings-, gedrags-, en gezinsproblemen. Dit betreft jongeren met: – onderwijsbelemmering en/of leerproblemen – gedragsproblematiek zoals jeugd met hyperactiviteit (ADHD) – psychiatrische stoornissen zoals jeugd met een contactstoornis (stoornissen binnen het autistisch spectrum zoals klassiek autisme, PDD-NOS, syndroom van Asperger ect.) – hechtingsproblematiek – gezinsproblematiek.

Wij bieden dagbesteding aan voor dagactiviteit op onze boerderij, een koeien melkveehouderij. Binnen het huidige agrarische bedrijf is er een zorgtak ontwikkelt. Voor de zorgtak is een speciale ruimte ingericht en aangepast aan de doelgroep. De dagbesteding is gericht op een nuttige indeling van een dag, het leren vertrouwen te krijgen in anderen, gedragsverbetering, het optimaliseren van het zelfbeeld, ontwikkeling van het zelfvertrouwen/zelfredzaamheid, het leren functioneren binnen een groep met daarbij het sociale contact met leeftijdsgenoten enz. Wij hopen dat jongeren die op de boerderij komen zich welkom, waardevol en veilig voelen. Wij willen met elkaar een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt. Het leren door ervaring is een belangrijk principe voor werken op een zorgboerderij. Er is ruimte voor individuele behoefte, activering, integratie en resocialisatie van jeugd die in een isolement terecht dreigen te komen. Het gaat hierbij om een dagbesteding voor jeugd met een hulp-of zorgvraag of om de thuissituatie te verlichten. Belangrijke kenmerken van het uitvoeren van activiteiten op de zorgboerderij zijn onder andere: het buiten zijn, de sfeer van de boerderij, werken met planten en dieren. Kook en bak activiteiten en houtbewerking behoort tot de mogelijkheden. We willen jongeren kennis laten maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. Zorgboerderij De Weipoort wil een plaats zijn waar verschillen de ruimte krijgen en ook gewaardeerd worden. Binnen jeugdzorg kan het doel van dagbesteding gericht zijn op om beperkingen of problematiek te verminderen of op te heffen. Activiteiten worden aangepast aan het doel en niveau van de deelnemer. Er zullen deelnemers zijn die op de boerderij komen om te genieten van natuur, rust en ruimte. Ook zijn er deelnemers die activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun welzijn bevorderen, zonder dat er eisen gesteld worden aan werktempo en kwaliteit. De deelnemer kan de werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding die geboden wordt.

Op de zorgboerderij wordt er naast groepsbegeleiding ook individuele begeleiding gegeven. Wij bieden zowel ondersteunende, als activerende begeleiding. Er worden te behalen doelen opgesteld, waar binnen de dagbesteding aan gewerkt kan worden. In overleg kan er worden gewerkt persoonlijke leerdoelen/vaardigheden en zelfstandigheid. Afspraken over de wijze waarop de zorg wordt vorm gegeven, worden vast gelegd in een zorgplan die in samenspraak wordt opgesteld. Wij staan open voor een persoonlijk betrokken pedagogisch/maatschappelijk medewerk(st)er. Het bieden van dagbesteding aan jeugdigen op de zorgboerderij met daarbij de uitwisseling van landbouw en cultuur kan een nuttige bijdrage zijn aan de algemene ontwikkeling.

De dagbesteding bestaat o.a. uit:

  • Sociale activiteiten; Voorbeelden zijn: koffie drinken, uitvoeren van diverse werkzaamheden onder begeleiding op en rondom de boerderij, spelletjes doen, bakken en koken ect.
  • Gespecialiseerde dagbesteding; Op de zorgboerderij is een BIG-geregistreerde verpleegkundige die verpleegkundige handelingen/zorg kan bieden en indien nodig medicatie kan/mag toedienen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in zijn waarde gelaten en met respect behandeld wordt.

Visie

De zorg en begeleiding is professioneel, met een individuele benadering en met een christelijke visie op leven en gezondheid. Samen met de deelnemer en naasten zoeken we naar ondersteuning, verzorging en begeleiding die aansluit op de manier waarop de deelnemer de situatie beleeft. Op de zorgboerderij vinden wij het belangrijk om onze deelnemers te benaderen als mensen met ieder zijn of haar eigen identiteit en mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in zijn waarde gelaten wordt en met respect behandeld wordt. Vanuit onze christelijke visie hebben wij een hoge waardering voor de gezondheid als gave van God, maar zien ook de beperkingen. Wij voelen ons daarom geroepen om bij ziekte of (psychische) nood uit liefde voor de naaste zoveel mogelijk te ondersteunen en verlichten. Wij willen ons werk verrichten vanuit een christelijke en Bijbelse visie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het reglement van Zorgboerderij De Weipoort te Zoeterwoude.